Algemene voorwaarden

Dutch

Door gebruik te maken van deze dienst gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:
Wij behouden het recht om de overeenkomst tot de dienst per direct, zonder reden van opgaaf te ontbinden, op te zeggen of te beëindigen.
Wij zijn niet aansprakelijk voor de aangemaakte records, mochten er klachten over zijn vragen we je om een ticket met als onderwerp abuse aan te maken.
Wij verzamelen ook uw e-mailadres om deze overeenkomst uit te voeren, en om u op de hoogte te kunnen stellen van wijzigen of andere omstandigheden rond de uitvoering, ontbinding of andere rechtshandelingen van of met betrekking tot de overeenkomst.
Wij gebruiken uw e-mailadres ook om u te identificeren als u een verzoek doet tot wijziging van de uitvoering of voorwaarden van de overeenkomst.
Op grond van de AVG heeft u het recht tot inzage en tot verwijdering.
Bij een verzoek tot verwijdering zijn wij niet meer in staat om de overeenkomst uit te voeren.
De dienst zal per het verwerken van het verzoek tot verwijdering dan ook stoppen, en de overeenkomst tot uitvoering van de dienst zal beëindigd zijn.
Wij behouden het recht om de voorwaarden te veranderen of aantepassen wanneer wij willen.

Versie 1.0 Laatst geupdate op 25 Juni 2030

English

By using this service you agree to the following terms:
We reserve the right to dissolve, cancel or terminate the agreement for the service with immediate effect, without giving any reason.
We are not liable for the records created, if there are complaints about it, we ask you to create a ticket with the subject abuse.
We also collect your e-mail address to perform this agreement, and to notify you of changes or other circumstances surrounding the execution, dissolution or other legal acts of or relating to the agreement.
We also use your email address to identify you if you make a request to change the performance or terms of the agreement.
Under the GDPR you have the right to inspect and delete.
In the event of a request for removal, we are no longer able to perform the agreement.
The service will therefore stop as soon as the removal request is processed, and the agreement to perform the service will be terminated.
We reserve the right to change or amend the terms and conditions at any time.

Version 1.0 Last updated on June 25, 2023